Mô hình vận hành 01: Lưu kho BinhdienOnline(FBB)

Mô hình vận hành Lưu Kho BinhdienOnline - Là hình thức Nhà Bán Hàng thực hiện việc gửi Hàng Hóa vào Kho BinhdienOnline, theo đó, BinhdienOnline chịu trách nhiệm quản lý Hàng Hóa lưu kho và xử lý toàn bộ đơn hàng của Khách Hàng từ lấy hàng, đóng gói, xuất kho cho đến khi giao hàng thành công.

Mô hình vận hành 02: Qua kho BinhdienOnline (ODF)

Là hình thức Nhà Bán Hàng mang hàng qua Kho BinhdienOnline hoặc BinhdienOnline qua kho Nhà Bán Hàng lấy hàng. Theo đó, Nhà Bán Hàng đóng gói Hàng Hóa, BinhdienOnline thực hiện lấy hàng và giao hàng.