Tìm và sử dụng mã ưu đãi thành viên

1. Tìm kiếm mã ưu đãi

 Khi khách hàng bấm vào "Giỏ hàng" để thanh toán, trong khung "ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN" ở bên phải. Khách hàng bấm vào "Bạn có mã giảm giá? Nhấp vào đây" để đổi điểm thành mã giảm giá, chọn mã giảm giá để áp dụng cho đơn hàng

2. Chọn mã ưu đãi để sử dụng

Khách hàng bấm chọn mã ưu đãi và bấm "Xác nhận"

3. Sử dụng mã ưu đãi

Sau khi bấm "Xác nhận" thì mã ưu đãi sẽ tự động được chuyển vào khung"ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN" khách hàng bấm "Sử dụng" để áp dụng

Số tiền được giảm trừ từ mã ưu đãi sẽ hiện ra trong khung"SỐ TIỀN TẠM TÍNH"

Lưu ý: Mỗi đơn hàng khách hàng chỉ sử dụng được một mã giảm giá